AG真人登录|(最新)点击登录
以后地位:首页 >办事中心 > 注册报告 >###

Ⅱ.Ⅲ类连续注册

  • ###
       
       医疗东西注册证书无效期5年,企业需在
无效期届满6个月前完成连续注册受理,一旦超期,则必要按初次注册举行报告。
       连续注册报告材料目次如下:
       一、请求表
       二、证明性文件
       三、原医疗东西注册证及其附件的复印件、历次医疗东西注册变动文件复印件
       四、注册证无效期内产品剖析陈诉
       五、产品查验陈诉
       六、切合性声明
       七、原注册产品技能要求
       八、产品技能要求
       九、阐明书
       十、标签样稿
       十一、产品图片

 

上一篇:Ⅱ.Ⅲ类变动注册

下一篇:I类产品存案